Σταδιακή ανάκαμψη της κίνησης στο αεροδρόμιο της Αθήνας

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ – ÕÐÏÄÏ×Ç ÔÇÓ ÐÑÙÔÇÓ ÐÔÇÓÇÓ ÁÐÏ ÔÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏ (ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÏ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ) ÌÅÔÁ ÔÇÍ ÁÐÁÃÏÑÅÕÓÇ ËÏÃÙ ÊÏÑÙÍÏÉÏÕ ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÏÕ ÕÖÕÐÏÕÑÃÏÕ ÐÏËÉÔÉÊÇÓ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ ÍÉÊÏÕ ×ÁÑÄÁËÉÁ (ÌÏÔÉÏÍÔÅÁÌ/ÂÁÓÉËÇÓ ÂÅÑÂÅÑÉÄÇÓ)

Οι επιδόσεις του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, που δεν παύει να βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δεύτερη χειρότερη χρονιά στην ιστορία του λόγω της πανδημίας, είναι ενδεικτικές μιας βαθμιαίας βελτίωσης σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.There are no comments

Add yours

Facebook